Advokatska tarifa

  • Advokatska tarifa

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

(objavljena u Službenom glasnik RSR broj 121/2012 od 24.12.2012.) NA SNAZI OD 01.01.2013.

KRIVIČNI POSTUPAK PREDKRIVIČNII ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO ODBRANA, ZASTUPANjE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1 ZASTUPANjE OŠTEĆENOG, ODLOŽEN PRETRES, RAZGOVOG SA OKRIVLjENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, (sa 1 započetim satom) ŽALBA okrivljeiog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLjANjE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, iredlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVORi odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osudjenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENjA: o zadržavanju, odredjivanju ili produženju pritvora, sprovodjenju istrage, ODGOVORNA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje OSTALI PODNESCI
Do 3 god. 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
Preko 3 do 5 god. 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
Preko 5 do10 god. 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
Preko 10do 15 god. 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
Preko 15god. 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

PARNIČNI I DRUGI POSTUPCI PROCENjIVI PREDMETI

VREDNOST SPORA (Tarifni broj 13.) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO 1/2 PODNESKA + 1.500,00 din ŽALBA
do 750,000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1,500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din. 45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00+ po 30,00 + 1.500,00 din 1/2 podneska + 1.500,00 din podnesak + 100%
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00 + 1.500,00 din 1/2 podneska + 1.500,00 din podnesak + 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din 58.200,00 + po 30,00 din a maks. do 88.200,00 din 58.200,00 + po 30,00 a maks. do 88.200,00 + 1.500,00 din 1/2 podneska + 1.500,00 din podnesak + 100%
Zastupanje više stranaka - uvećanje ps 50% 1 Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 500,00 din
Dopisi - 3.000,00 din Opomene, pregled i razgledanje spisa 50% Tarifnog broja
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravnosnažnost, izvršnost 20% tarifnog broja
Pravni savet Usmeni 50% Pismeni 100% % Tarifnog broja
UGOVORI I OPŠTI AKTI: 1,5% ili Tarifni broj 13. % Tarifnog broja

NEPROCENjIVI PREDMETI

VRSTA SPORA (Tarifni broj 14.) PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Postupci pred drž. organom ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
zakonsko izdržavanje 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

NEPROCENjIVI UGOVORII OPŠTI AKTI

VRSTA UGOVORA NAGRADA
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pravnih lica 30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica 19.500,00
Punomoća 13.500,00
ostale izjave 11.250,00
o posluzi 16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica lica 25.500,00
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 37.500,00