Pritvor i ukidanje pritvora

Pritvor je preventivno lišenje slobode uz zatvaranje okrivljenog odlukom nadležnog suda, radi postizanja određenog cilja, a pod uslovom da postoji osnovana sumnja da je to lice učinilo krivično delo. Pored toga treba da postoji bar još jedan od uslova predviđenih Zakonikom. Postoji obavezni i fakultativni pritvor. Obavezan je onaj pritvor koji nastupa ex lege, tako da ga sud mora odrediti u zakonom predviđenim slučajevima. Pritvor je fakultativan kada je ne određuje po sili zakona, već na osnovu ocene suda da postoji okolnost koju zakon predviđa kao razlog za određivanje pritvora. Za određivanje ovog pritvora potrebno je da se pored osnovane sumnje da je određeno lice izvršilo krivično delo utvrdi još i postojanje nekog od posebnih razloga za određivanje pritvora.

Odredbama Zakonika o krivičnom postupku određeni su posebni osnovi za određivanje fakultativnog pritvora:

1. Ako se okrivljeni krije, izbegava dolazak na glavni pretres ili postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva. Pritvor određen po ovom osnovu ima procesni cilj da obezbedi prisustvo okrivljenog u krivičnom postupku, ali se opravdava još i razlozima obezbeđenja izvršenja presude. Ako je pritvor određen samo zbog toga što se nije mogao utvrditi identitet okrivljenog, mora biti ukinut kada se njegov identitet utvrdi, a ako je određen zbog toga što je optuženi izbegavao dolazak na glavni pretres mora biti ukinut kada presuda bude objavljena.

2. Ako postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze i tragove krivičnog dela ili osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače. Ovaj pritvor ne ograničava se samo na istragu, tako da se on zavisno od okolnosti slučaja može odrediti posle završene istrage sve do izricanja presude, ali se mora ukinuti čim se obezbede dokazi zbog kojih je određen. Posle izricanja prvostepene presude, pritvor po ovom osnovu se ne može odrediti, a ako je ranije bio određen, mora biti ukinut.

3. Ako osobite okolnosti ukazuju da će za kratko vreme okrivljeni ponoviti krivično delo ili dovršiti pokušano krivično delo ili učiniti krivično delo kojim preti. Pritvor po ovom osnovu može da traje tokom celog postupka.

4. Ako je okrivljenom stavljeno na teret krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina, odnosno kazna zatvora preko 5 godina za krivično delo sa elementima nasilja, ili mu je presudom prvostepenog suda izrečena kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna, a način izvršenja ili posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano vođenje postupka. Dok se u prvom slučaju pritvor može odrediti od samog početka postupka, on se u drugom slučaju određuje tek posle izricanja prvostepene osuđujuće presude na tešku zatvorsku kaznu. Kako je određivanje pritvora Zakonik i ovde vezao za okolnost, čije postojanje treba da utvrdi sud i koje u svakom slučaju ne moraju da postoje, to se ni ovde ne radi o obaveznom pritvoru koje nastupa po sili zakona.

Pritvor se određuje rešenjem nadležnog suda na obrazloženi predlog javnog tužioca, a posle utvrđivanja optužnice i po službenoj dužnosti. U prethodnom postupku pritvor određuje sudija za prethodni postupak, a nakon predaje optužnice sudu rešenjem veća. Pritvor se određuje posle održanog ročišta na kome se saslušava okrivljeni o razlozima za određivanje pritvora. O tom ročištu obaveštavaju se i javni tužilac i branilac okrivljenog. Saslušanje okrivljenog će se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca ako odbrana nije obavezna. Izuzetno, pritvor se može odrediti i bez saslušanja okrivljenog ako se ne odazove urednom pozivu ili ako postoji opasnost od odlaganja. Posle tako određenog pritvora okrivljeni se saslišava u roku od 48 sati od hapšenja uz prethodno obaveštavanje javnog tužioca i branioca, a potom sud odlučuje da li će rešenje o određivanju pritvora ostaviti na snazi ili ukinuti. Rešenje o pritvoru mora da sadrži: ime i prezime lica koje se pritvara, krivično delo koje mu se stavlja na teret, zakonski osnov za pritvor, vreme na koje je određen, vreme hapšenja, pouku na pravo na žalbu, obrazloženje osnova i razloga za određivanje pritvora. Rešenje se okrivljenom mora predati najkasnije u roku od 12 časova od pritvaranja. Protiv rešenja o određivanju pritvora okrivljeni i njegov branilac mogu da izjave žalbu vanraspravnom veću. Javni tužilac se može žaliti protiv rešenja kojim je odbijen njegov predlog za određivanje pritvora. Rok za žalbu iznosi 3 dana.

Na osnovu rešenja sudije za prethodni postupak, pritvor najduže može trajati 3 meseca. Po isteku tog roka okrivljeni može biti zadržan u pritvoru samo po osnovu rešenja o produženju pritvora. Vanraspravno veće neposredno višeg suda može na obrazloženi predlog javnog tužioca iz važnih razloga produžiti pritvor za još najviše 3 meseca. Ako do isteka ovih rokova javni tužilac ne podigne optužnicu, pritvor mora biti ukinut i okrivljeni pušten na slobodu bez obzira na to što istraga nije završena, odnosno postupak istraživanja oprtužnice nije okončan. To praktično znači da pritvor u prethodnom postupku do podizanja optužnice može trajati najduže 6 meseci. Sudija za prethodni postupak je dužan da po isteku svakih 30 dana ispita da li još postoje razlozi za pritvor i donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora. Žalba na rešenje o pritvoru ne zadržava njegovo izvršenje. Pritvor posle potvrđene optužnice može da traje onoliko koliko traje glavni postupak, odnosno do upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora ili dok ne nastupi neki od razloga za njegovo ukidanje.

Pritvor se ukida u svakom stadijumu postupka kada se utvrdi da su prestali uslovi za njegovo određivanje ili ako isteknu rokovi njegovog najdužeg trajanja ili ako mu je izrečena uslovna osuda ili oslobađajuća presuda. Osim toga, pritvor se ukida kada započne izvršenje kazne. O ukidanju pritvora se mora doneti rešenje bez obzira po kom se osnovu ukida. Pritvor može biti ukinut na predlog stranaka ili po službenoj dužnosti suda. Pre donošenja rešenja o ukidanju pritvora sud će pribaviti mišljenje javnog tužioca, mišljenje nije potrebno ako se pritvor ukida zbog isteka zakonskog roka u kome može trajati. Posle predaje optužnice do završetka glavnog pretresa odluka o ukidanju pritvora donosi se u sednici veća, a isto tako ako se pritvor ukida posle objavljivanja presude, do njene pravosnažnosti.