+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Radnopravni odnosi i radni sporovi

  • Pokretanje radnih sporova
  • Tužbe za nezakonit otkaz
  • Naknada izgubljene zarade
  • Zastupanje pred sudom

Rad je jedna od osnovnih potreba čoveka i svrhe življenja, stoga je i normativno regulisan zakonom i drugim propisima, pre svega međunarodnim konvencijama ali i domaćim podzakonskim aktima.

U domenu našeg rada spada zaključivanje svih vrsta ugovora o radu i zašita interesa kako poslodavca tako radnika.

Radni sporovi kao posebna vrsta građanskopravnih sporova, izražavaju ideju za što bržim i efikasnijim rešavanjem ovih sporova. Ova vrsta sporova je od velike važnosti za nas, imajući u vidu da često ima naglašen socijalni karakter i našu težnju da zaštitom socijalno ugroženih doprinesemo jačanju društvene odgovornosti.

Odredbama  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, definisan je pojam povrede na radu, u smislu ovog zakona, odnosno povredom na radu smatra se povreda koja se dogodila u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim i hemijskim dejstvom ili naglim promenama položaja tela, ili iznenadnim opterećenjem tela, ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma.

Ukazujemo na to da, činjenicu da li neka povreda predstavlja povredu na radu, ceni organ veštačenja fonda u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, što znači da svaka konkretna povreda podleže oceni organa koji vodi postupak, odnosno taj organ ceni da li se radi o povredi na radu ili ne.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5