+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Osnivanje firme

  • Sastavljanje osnivačkih akata
  • Poresko savetovanje
  • Pomoc oko izbora pravne forme
  • Besplatno savetovanje

U postupku osnivanja firme, možemo Vam pomoći oko izbora pravne forme koja je prilagođena delatnosti i potrebama klijenta.

Najzastupljeniji i najčešći oblik organizovanja firme jeste DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću).

U postupku osnivanja DOO, obavezno se registruju sledeći podaci: poslovno ime, adresa sedišta,datum osnivanja,datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta,matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno  i registarski broj, poreski identifikacioni fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, vreme trajanja, ako je privredno društvo osnovano na određeno vreme, pravnu formu, šifru pretežne delatnosti, podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja, osnovni (registrovani) kapital, udeo i ulog člana, procenu vrednosti nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga, osnivački akt i statut.

U zavisnosti od vrste subjekta registracije Registar sadrži i podatke o: članovima i osnivačima subjekta registracije, zadrugarima, direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora,predsedniku i članovima nadzornog odbora,predsedniku i članovima upravnog odbora.

Fakultativni podaci koji se evidentiraju u registru: skraćeno poslovno ime, poslovno ime na stranom jeziku, skraćeno poslovno ime na stranom jeziku, podaci o prokuristi, podaci o ogranku, obaveza overe izmena osnivačkog akta, podaci o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju, zabeležbe, podaci o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije, podaci o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom, adresa za prijem pošte, adresa za prijem elektronske pošte,brojevi računa u bankama.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5