+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Privredni sporovi

  • Konsultantske usluge
  • Mirno rešavanje sporova
  • Pravni dokumenti i arbitraža
  • Zastupanje pred sudom
  • Sastav žalbi, podnesaka, prigovora
  • Sastav žalbi, podnesaka, prigovora
  • Sporovi između firmi

Privredni sporovi koji mogu nastati između privrednih subjekata predstavljaju poseban izazov za našu kancelariju. Zahvaljujući taktičkim sposobnostima, znanju i iskustvu stečeniom prethodnim radom, uspeh u ovakvim sporovima je na zavidnom nivou.

Ova vrsta sporova, kao specijalizovanih, poverena je privrednim sudovima za koje se pretpostavlja da će ih kvalifikovanije i uspešnije rešavati, i ovaj se postupak u nekoliko razlikuje od redovnog parničnog postupka, što zahteva „par excellence“ visok nivo pravnog obrazovanja ali i određene pravne veštine.

U ovim postupcima sud sudi uglavnom na osnovu isprava odnosno dokumenta koji postoje između pravnih lica kao sredstva dokazivanja, te je na taj način sam postupak ubrzan i efikasan.Svakako je ovaj postupak obeležen brojnim osobenostima u smislu kraćih rokova, brzine zakaziavnja ročišta, kraćih rokova zastarelosti.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5